ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | Purina ONE

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเนสท์เล่ เราหวังว่าท่านจะสนุกไปกับประสบการณ์ ในการใช้งานออนไลน์กับเรา
เนสท์เล่มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจในการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ของเรา ข้อตกลงการใช้งานได้กำหนดไว้ดังนี้

 • วิธีการด้านนโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง
  ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา และที่ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึง จัดเตรียมเนื้อหาที่ท่านให้ความสนใจ
  เช่น คำถามต่างๆ ประกาศต่างๆ และ เนื้อหามัลติมีเดีย (เช่น รูปภาพ และ วีดีโอ)
  อย่างไรก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์ และสื่อหรือประกาศต่างๆจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือคุกคามผู้อื่นในแง่ใดก็ตาม
  ท่านจะต้องคำนึงถึงข้อที่ต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นดังนี้
  • การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลของอื่น
  • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  • การหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น (รวมถึง กล่าวหาหรือหมิ่นประมาท ต่อเนสท์เล่ ด้วย) ใดๆก็ตามที่
   เกี่ยวข้องกับสื่อลามากอนาจาร เหยียดสีผิว เผ่าพันธุ์ แสดงออกสิ่งความเกลียดชังหรือยุยงให้เกิดความแตกแยก
   หรือความรุนแรง
  • อัพโหลดไฟล์ที่ประกอบด้วยไวรัสหรืออาจจะก่อปัญหานำไปสู่เรื่องความปลอดภัย หรือ
  • การกระทำอื่นใดๆก็ตามที่เป็นภัยต่อความคงสภาพของเนสท์เล่เว็บไซต์

  หมายเหตุ เนสท์เล่อาจทำการลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์ที่เรามีความเห็นว่าอาจจะเป็นเหตุนำไปสู่ข้อพิพาทที่ขัดต่อหลัก
  กฎหมายศีลธรรมและหรือเป็นการกระทำที่คุกคามผู้อื่นได้

 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวได้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่ถูกแชร์บน
  เว็บไซต์ อ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ที่นี่
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

  • 3.1 เนื้อหาที่จัดเตรียมโดยเนสท์เล่
   สิทธิภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของเนสท์เล่ในที่นี้หมายถึง ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลและหรือ
   เนื้อหาใดๆก็ตามที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะโดยเนสท์เล่ และหรือในนามของเนสท์เล่บนเว็บไซต์เรา (เช่น ข้อความ
   และ รูปภาพต่างๆ) ที่เนสท์เล่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือให้สิทธิ์อนุญาตในการใช้งานนั้นๆกับบุคคลอื่น
  • ท่านสามารถทำซ้ำข้อมูลเว็บไซต์ของเนสท์เล่เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น (เช่น ไม่ใช่เพื่อ
   วัตถุประสงค์ทางการค้า) ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และ เคารพในสิทธิ
   ทางทรัพย์สินทางปัญญาของเนสท์เล่ทั้งหมด รวมถึงข้อความสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ซึ่ง
   อาจปรากฏอยู่บนเนื้อหาที่ท่านจะนำไปใช้จากเนสท์เล่ (e.g. © 2014 Nestlé).

  • 3.2 เนื้อหาที่จัดเตรียมโดยท่านเอง
  • ท่านจำต้องแสดงให้เนสท์เล่เห็นว่าท่านคือ ผู้เขียนเนื้อหาเหล่านี้ขึ้นและทำให้ปรากฏบน
   เว็บไซต์นี้ หรือท่านมีสิทธิบนเนิ้อหาดังกล่าว (เช่น ท่านได้รับอนุญาตโดยชอบแล้วจากผู้ถือสิทธิดังกล่าว) และ ท่านสามารถ
   นำเสนอข้อมูลเหล่านี้ (เช่น รูปภาพ วีดีโอ เพลง) บนเว็บไซต์
   ท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วว่าท่านอนุญาตให้เนสท์เล่ใช้งานเนื้อหาและไม่เป็นความลับ
   และท่านได้อนุญาตให้เนสท์เล่ใช้ผลงานหรือชิ้นงานนี้โดยปราศจาก
   ค่าสิทธิ์ ใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนด และใช้ได้ทั่วโลก(รวมถึง เปิดเผย ทำซ้ำ
   ส่งต่อ เผยแพร่ หรือ ทำให้แพร่หลาย) บนเนื้อหาที่ท่านจัดเตรียมเพื่อเรา
   สามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

   หมายเหตุ เนสท์เล่มีสิทธิที่จะตัดสินใจโดยอิสระว่าจะนำเนื้อหาไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้และเนสท์เล่ยัง
   สามารถนำข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงให้คล้ายคลึงกันหรือนำเนื้อหาที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม
   ได้ ในกรณีนี้ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นของเนสท์เล่ และของผู้อนุญาตให้ใช้

 • ความรับผิด
 • ในขณะที่เนสท์เล่นั้นยึดถือหลักเหตุผลในการปฎิบัติเพื่อที่จะให้ถูกต้องและแม่นยำของเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์
  ของเนสท์เล่และเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา เราจะไม่รับผิดชอบใดๆในข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การก่อกวนที่
  นำไปสู่ปัญหา ความไม่ต่อเนื่อง หรือในเหตุการณ์ใดก็ตามที่เป็นเหตุนำไปสู่ความเสียหาย ทั้งในทางตรง(เช่น ความผิดพลาด
  ของคอมพิวเตอร์) หรือ ทางอ้อม (การสูญเสียกำไร) ความไว้วางใจใดๆขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ทั้งนี้ความ
  รับผิดชอบดังกล่าวจะถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของท่านเอง

  เว็บไซต์เนสท์เล่นั้นอาจมีการปรากฎลิ๊งค์ที่นำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เนสท์เล่ เนสท์เล่ไม่สามารถคววบคุมสั่งการ
  ดังกล่าวกับเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สามได้ เนสท์ล่ยังไม่สามารถอนุมัติรับรองใดๆและไม่สามารถรับผิดชอบในการกระทำใดๆของ
  เขาเหล่านั้นได้ รวมทั้งเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการใช้งานใดๆก็ตามด้วย ด้วยเหตุผลนี้เราจึงสนับสนุนอย่างยิ่งที่
  จะอ่านคำเตือนทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม รวมทั้งติดตามข่าวสารการ
  เปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องด้วย

  ท่านอาจดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและปรารถนาจะเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์นี้ ใน
  กรณีนี้เนสท์เล่จะไม่คัดค้านการเชื่อมต่อดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านเข้าใช้งานสู่ลิ๊งค์ที่เป็นโฮมเพจของ
  เว็บไซต์นั้นๆ? (แต่ต้องไม่เป็นการเชื่อมต่อหน้าภายในของเว็บไซต์ซึ่งอยู่ลึกกว่าหน้าโฮมเพจ) และเนสท์เล่ไม่สนับสนุนในทาง
  ใดๆ ว่าท่านมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากเนสท์เล่ ท่านต้อง
  ไม่ใช้ กรอบ หรือ ขั้นตอนการใช้ที่คล้ายกัน และ ต้องแน่ใจว่าลิ๊งค์นั้นต้องถูกเปิดในหน้าต่างใหม่

 • ติดต่อเรา
 • เว็บไซต์นี้จัดทำและดำเนินการโดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ
  10330 ประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0105536143777
  หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หริอ ความเห็นเพิ่มเติมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราได้ที่ 02-657-8657 หรือ ส่ง
  จดหมายมาตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด อาคาร เซ็นทรัลเวิร์ด ดิออฟฟิศเซส ชั้น 38- 43 เลขที่ 999/9 ถนน
  พระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

 • การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม
  เนสท์เล่ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามในเงื่อนไขการใช้งาน โปรดอ้างอิงข้อกำหนดจากเอกสารฉบับนี้เป็น
  เพียงช่วงเวลานึงและหมั่นทบทวนข้อเงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลใหม่ๆที่เราอาจมีการแก้ไขอยู่เสมอ
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล
  เว็บไซต์ของเนสท์เล่นั้นมีจุดประสงค์หลักสำหรับผู้ใช้งานที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก เนสท์เล่จะไม่ทำการ
  นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใดๆ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวในประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศไทยเท่านั้น
 • ท่านและเนสท์เล่ได้ตกลงว่าข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกบังคับใช้โดยกฎหมายของประเทศไทย
  ยอมรับในข้อกำหนดตกลงทางเงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ที่คุ้มครอลและครอบคลุมโดยหลักกฎหมายของประเทศไทย

  Copyright © November 2014 (บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด)